యెహోవాను స్తుతియించు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

యెహోవాను స్తుతియించు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

యెహోవాను స్తుతియించు-Telugu Christian Song Lyrics

యెహోవాను స్తుతియించు – ప్రభువును ఘనపరచు
మహా దేవుని సేవించు – యేసుని పూజించు
ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
బలవంతుడైన నిత్యుడగు తండ్రి (2)
సమాధానకర్త అయిన రారాజును
ఆత్మతోను సత్యముతోను – బలముతోను మనసుతోను
కరములు తట్టి కేకలు వేసి – గంతులు వేసి నాట్యము చేసి
కలిగున్నదంతటితోను యెహోవాను స్తుతియించు         ||యెహోవాను||

ఆకాశ మహిమలు ఆయనను స్తుతియించు
భూలోక సంపూర్ణత ఆయనను స్తుతియించు
తన చేతి క్రియలన్ని ఆయనను స్తుతియించు
పిల్లనగ్రోవితో ఆయనను స్తుతియించు
నీ చేతులెత్తి పరిశుద్ధ సన్నిధిలో                ||ఆత్మతోను||

స్వరమండలముతో ఆయనను స్తుతియించు
సితార స్వరములతో ఆయనను స్తుతియించు
గంభీర ధ్వనితో మ్రోగెడి తాళముతో
తంబుర నాట్యముతో తంతి వాద్యముతో
జీవమున్న ప్రతి ప్రాణి ఆయనను స్తుతియించు         ||ఆత్మతోను||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "యెహోవాను స్తుతియించు"?

___ written the lyrics of " యెహోవాను స్తుతియించు".

SINGER OF "యెహోవాను స్తుతియించు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " యెహోవాను స్తుతియించు"