యెహోవా దయాళుడు ఆయనకే కృతజ్ఞత song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

యెహోవా దయాళుడు ఆయనకే కృతజ్ఞత jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

యెహోవా దయాళుడు ఆయనకే కృతజ్ఞత-Telugu Christian Song Lyrics

యెహోవా దయాళుడు
ఆయనకే కృతజ్ఞత
స్తుతులు చెల్లించుడి

చీకటి నుండి వెలుగునకు
మరణము నుండి జీవముకు
నన్ను నడిపించితివి
ఆయనకే కృతజ్ఞత
స్తుతులు చెల్లించుడి

కష్టములలో నుండి
ఆపదలలో నుండి
నన్ను విడిపించితివి
ఆయనకే కృతజ్ఞత
స్తుతులు చెల్లించుడి


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "యెహోవా దయాళుడు ఆయనకే కృతజ్ఞత"?

___ written the lyrics of " యెహోవా దయాళుడు ఆయనకే కృతజ్ఞత".

SINGER OF "యెహోవా దయాళుడు ఆయనకే కృతజ్ఞత" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " యెహోవా దయాళుడు ఆయనకే కృతజ్ఞత"