యవ్వనుడా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

యవ్వనుడా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

యవ్వనుడా-Telugu Christian Song Lyrics

యవ్వనుడా యవ్వనుడా
మాటిమాటికి ఏల పడిపోవుచున్నావు?
యవ్వనుడా యవ్వనుడా
నీ పాపజీవితంలో ఇంక ఎన్నాళ్ళు సాగెదవు?       ||యవ్వనుడా||

దుష్టుడు శోధనలకు గురిచేయుచుండగా
వాక్యమనే ఖడ్గముతో తరిమికొట్టుము (2)
యేసయ్యను స్వీకరించి వెంబడించుము (2)
అపజయమే ఎరుగక సాగిపోవుము (2)          ||యవ్వనుడా||

అనుదినము వాక్యముతో సరిచేసుకొనుము
ఇతరులకొక మాదిరిగా జీవించుము (2)
పాపమనే చీకటిలో ఉన్నవారిని (2)
నీ సాక్ష్యముతో వెలుగులోకి నడిపించుము (2)       ||యవ్వనుడా||

యవ్వనుడా యవ్వనుడా
ఇప్పటికైనా… యేసు పాదాల చెంతకి రావా


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "యవ్వనుడా"?

___ written the lyrics of " యవ్వనుడా".

SINGER OF "యవ్వనుడా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " యవ్వనుడా"