మేము భయపడము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మేము భయపడము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మేము భయపడము-Telugu Christian Song Lyrics

మేము భయపడము – ఇక మేము భయపడము
ఏ కీడు రాదని యేసే చెప్పెను మాకు (2)      ||మేము||

దైవ భ్రష్టులమైన మమ్ము
దివ్యంపుగా రక్షించే (2)
దీవారాత్రులు దేవుడే కాయును      ||మేము||

శత్రు కోటి మమ్ము జుట్టన్
పాతాళము మ్రింగ జూడన్ (2)
నిత్యుడు యేసు నిత్యము కాయును      ||మేము||

అగ్ని పరీక్షల యందు
వాగ్ధానమిచ్చె మాతో నుండ (2)
ఏ ఘడియైనను విడువక కాయును      ||మేము||

బలమైన ప్రభు హస్తములు
వలయము వలె మమ్ము జుట్టి (2)
పలు విధములుగా కాపాడు మమ్ము      ||మేము||

కునుకడు మన దేవుడు
యెన్నడు నిద్రించడు (2)
కను పాపగా మము కాపాడునెప్పుడు      ||మేము||

జీవిత కష్ట నష్టములు
ఆవరించి దుఃఖపరచ (2)
దేవుడొసంగిన ఈవుల నెంచుచు      ||మేము||

ఇహమందు మన శ్రమలన్ని
మహిమకు మార్చెడు ప్రభున్ (2)
మహిమపరచి మ్రొక్కెదములలో      ||మేము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మేము భయపడము"?

___ written the lyrics of " మేము భయపడము".

SINGER OF "మేము భయపడము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మేము భయపడము"