మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం-Telugu Christian Song Lyrics

మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
ఈ మనిషి పడే తపన చూడరా (2)
నీటిబుడగలాంటి జీవితం
ఏ నాడు సమసిపోవునో ఎరుగం (2)

మనిషికి తన మనసే చేరసాలరా
మమతలు మమకారాలు బంధాలురా (2)
వల్లకాటి వరకేరా భవబంధాలు
నీ కళ్లానికి చేరవురా అనుబంధాలు (2)
కల్లలైన కళలు మానుకో
ఎల్లవేళలా ప్రభువని వేడుకో (2)            ||మూడునాళ్ళ||

ఇంద్ర ధనుస్సు లాంటిదోయి సంసారము
అది కనిపించీ మాయమయే రంగులవలయం (2)
గడ్డిపువ్వులాంటిదోయి ఇలలో సౌఖ్యం
అది పాపానికి జీతమురా మనిషికి మరణం (2)
నిత్యమైన సుఖము వెదకరా
నిరతము ప్రభుని కోరరా (2)                ||మూడునాళ్ళ||

తప్పిదములు దాచువాడు వర్దిల్లడు
అవి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టు ఓ సోదరా (2)
జిగటగల ఊభినుండి పైకి లేపి
నీ పాదములను స్థిరముగా నిలుపును ప్రభువు (2)
తీర్పు తీర్చబడకమునుపే
తప్పక ఆ ప్రభుని కోరరా (2)                  ||మూడునాళ్ళ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం"?

___ written the lyrics of " మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం".

SINGER OF "మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం"