మారిన మనసులు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మారిన మనసులు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మారిన మనసులు-Telugu Christian Song Lyrics


మారిన మనసులు మధురం మీకు
అర్పించెద నా హృదయం ఇప్పుడే మీకు (2)
ఇహ లోక కానుకలు అల్పములు మీకు
పరలోక ఫలములు ఇచ్చెద మీకు (2)      ||మారిన||

నా హృదయ కుసుమమును అప్పము చేసి
నా జీవన ప్రవాహమును రసముగ మార్చి (2)
సమర్పింతు దేవా నా సర్వస్వమును
కరుణతో చేకొనుము ఓ నా దేవా (2)         ||మారిన||

నా జయము అపజయము నీవే దేవా
నా సుఖ దుఃఖములన్నియు నీవే కావా (2)
సమర్పింతు దేవా నా సర్వస్వమును
కరుణతో చేకొనుము ఓ నా దేవా (2)         ||మారిన||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మారిన మనసులు"?

___ written the lyrics of " మారిన మనసులు".

SINGER OF "మారిన మనసులు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మారిన మనసులు"