మార్గము చూపుము ఇంటికి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మార్గము చూపుము ఇంటికి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మార్గము చూపుము ఇంటికి-Telugu Christian Song Lyrics

మార్గము చూపుము ఇంటికి – నా తండ్రి ఇంటికి
మాధుర్య ప్రేమా ప్రపంచమో – చూపించు కంటికి (2)

పాప మమతల చేత – పారిపోయిన నాకు
ప్రాప్తించె క్షామము
పశ్చాత్తాప్పమునొంది – తండ్రి క్షమ కోరుచు
పంపుము క్షేమము (2)
ప్రభు నీదు సిలువ – ముఖము చెల్లని నాకు
పుట్టించె ధైర్యము (2)                    ||మార్గము||

ధనమే సర్వంబనుచు- సుఖమే స్వర్గంబనుచు
తండ్రిని వీడితి
ధరణి భోగములెల్ల – బ్రతుకు ధ్వంసము జేయ
దేహీ నిను చేరితి (2)
దేహీ అని నీ వైపు – చేతులెత్తిన నాకు
దారిని జూపుము (2)     ||మార్గము||

దూర దేశములోన – బాగుందుననుకొనుచు
తప్పితి మార్గము
తరలిపోయిరి నేను – నమ్మిన హితులెల్ల
తరిమే దారిద్య్రము (2)
దాక్షిణ్య మూర్తి నీ – దయ నాపై కురిపించి
ధన్యుని చేయుము (2)                  ||మార్గము||

అమ్ముకొంటిని నేను – అధముడొకనికి నాడు
ఆకలి బాధలో
అన్యాయమయిపోయే – పందులు సహ వెలివేయ
అలవడెను వేదన (2)
అడుగంటె అవినీతి – మేల్కొనియె మానవత
ఆశ్రయము గూర్చుము (2)        ||మార్గము||

కొడుకునే కాదనుచు – గృహమే చెరసాలనుచు
కోపించి వెళ్ళితి
కూలివానిగనైన – నీ యింట పని చేసి
కనికరమే కోరుదు (2)
కాదనకు నా తండ్రి – దిక్కెవ్వరును లేరు
క్షమియించి బ్రోవుము (2)        ||మార్గము||

నా తండ్రి నను జూచి – పరుగిడిచూ ఏతెంచి
నాపైబడి ఏడ్చెను
నవ జీవమును గూర్చి – ఇంటికి తోడ్కొని వెళ్లి
నన్నూ దీవించెను (2)
నా జీవిత కథయంత – యేసు ప్రేమకు ధరలో
సాక్ష్యమై యుండును (2)                    ||మార్గము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మార్గము చూపుము ఇంటికి"?

___ written the lyrics of " మార్గము చూపుము ఇంటికి".

SINGER OF "మార్గము చూపుము ఇంటికి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మార్గము చూపుము ఇంటికి"