మారదయా నీ ప్రేమ song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మారదయా నీ ప్రేమ jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మారదయా నీ ప్రేమ-Telugu Christian Song Lyrics

మారదయా నీ ప్రేమ
మార్పు రాదయా నీ ప్రేమలో (2)
ఎన్ని మారినా మారని ప్రేమ (2)
యేసయ్యా నాపై నీవు చూపుచుంటివా (2)      ||మారదయా||

నిరీక్షించుచుంటిని నీ రాకకై
వేగిరమే రమ్ము నను కొనిపోవుటకు (2)
అప్పటి వరకు మారదు
నాపై నీ ప్రేమ మారనే మారదు (2)      ||మారదయా||

(నాకు) ఆకాశమందు నీవు తప్ప లేరెవరు
నా శ్రమలలో నాకు నీవే జవాబు (2)
అప్పటి వరకు మారదు
నాపై నీ ప్రేమ మారనే మారదు (2)      ||మారదయా||

నీ మాటలయందే ఆశ యేసయ్యా
వాగ్ధానములు నాలో నెరవేర్చుమా (2)
అప్పటి వరకు మారదు
నాపై నీ ప్రేమ మారనే మారదు (2)      ||మారదయా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మారదయా నీ ప్రేమ"?

___ written the lyrics of " మారదయా నీ ప్రేమ".

SINGER OF "మారదయా నీ ప్రేమ" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మారదయా నీ ప్రేమ"