మానవుడవై సకల song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మానవుడవై సకల jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మానవుడవై సకల-Telugu Christian Song Lyrics

మానవుడవై సకల నరుల
మానక నా దోషముల
బాపుటకు బలియైతివే యేసు – (2)
బహు ప్రేమ తోడ         ||మానవుడవై||

నీదు బలిని నిత్యముగను
నిజముగా ధ్యానించి ప్రేమను
నీదు దివ్య ప్రేమ నొందుటకు – (2)
నియమంబు నిచ్చి         ||మానవుడవై||

నీ శరీరము రొట్టె వలెనె
నిజముగా విరువంగబడెనే
నిన్ను దిను భాగ్యంబు నిచ్చితివే – (2)
నా యన్న యేసు         ||మానవుడవై||

మంచి యూట మించి దండి
పంచ గాయములలో నుండి
నిత్య జీవపు టూటలు జేసితి – (2)
నీ ప్రేమ నుండి         ||మానవుడవై||

నిన్ను జ్ఞాపక ముంచుకొనుటకు
నీదు ప్రేమ బలిలో మనుటకు
నిత్య మాచరించుడంటివి నీ – (2)
నిజ భక్తి తోడ         ||మానవుడవై||

ఎంతో ప్రేమతో బలిగానయితివి
యెంతో ప్రేమాచారమైతివి
చింతలును నా పాపములు బాప – (2)
శ్రీ యేసు దేవా         ||మానవుడవై||

నిత్య బలియగు నిన్నే నమ్మి
నిన్ను ననుభవించి నెమ్మి
నిన్ను నిముడించుకొని నాలో నీ – (2)
నిజ రూప మొంద         ||మానవుడవై||

నేను నీ బలిలోన గలిసి
నేను నీతో గలిసి మెలిసి
నేను నీవలె నుండి జేసితివే – (2)
నా దివ్య యేసు         ||మానవుడవై||

నీదు శ్రమలను బలిని నిపుడు
నాదు కనులు చూడ నెపుడు
నాదు పాప భారములు దిగునే – (2)
నా దివ్య యేసు         ||మానవుడవై||

నీవు బలియై తిరిగి లేచి
నిత్య తేజోరూపు దాల్చి
నిత్యమును నా బంతి నున్నావే – (2)
నిజ దేవా యేసు         ||మానవుడవై||

నీవే నీ చేతులలో నిత్తువు
ఈ నీ బలి విందునకు వత్తువు
నిన్ను నిట జూచితిని నా యేసు – (2)
ఎన్నడును మరువను         ||మానవుడవై||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మానవుడవై సకల"?

___ written the lyrics of " మానవుడవై సకల".

SINGER OF "మానవుడవై సకల" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మానవుడవై సకల"