మా ఊహలు పుట్టక మునుపే song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మా ఊహలు పుట్టక మునుపే jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మా ఊహలు పుట్టక మునుపే-Telugu Christian Song Lyrics

మా ఊహలు పుట్టక మునుపే – మా సర్వమునెరిగిన దేవా (2)
ఇహపరములలో నీవే – మా కోర్కెలు తీర్చెడి ప్రభువా (2)
విశ్వాస నిరీక్షణతో – కనిపెట్టియున్నచో (2)
పొందెదము ఎన్నో మేలులూ – ప్రభువా నీ పాద సన్నిధిలో (2)          ||మా ఊహలు||

నిన్నడుగకుండగనే – మోషేను పిలచితివి
నిన్నడిగిన సొలోమోనుకు – జ్ఞాన సిరుల నొసగిన దేవా (2)
పలు సమయముల యందు – పలు వరముల నిచ్చితివి (2)
అడుగనేల ప్రభువా ఈ ధరలో – నీ దివ్య కృపయే చాలు        ||మా ఊహలు||

ప్రార్ధించుచుంటిమి – సమస్యలు తీర్చమని
నిన్నడుగుచున్నాము నీ – రాజ్యములో చోటిమ్మని (2)
ఊహించు వాటికంటె – అధికముగా నిచ్చెడి దేవా (2)
ఇంతకంటె మాకేమి వలదు – నీ తోడు నీడే చాలు         ||మా ఊహలు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మా ఊహలు పుట్టక మునుపే"?

___ written the lyrics of " మా ఊహలు పుట్టక మునుపే".

SINGER OF "మా ఊహలు పుట్టక మునుపే" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మా ఊహలు పుట్టక మునుపే"