మంగళమే యేసునకు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మంగళమే యేసునకు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మంగళమే యేసునకు-Telugu Christian Song Lyrics

మంగళమే యేసునకు – మానుజావతారునకు (3)
శృంగార ప్రభువునకు (2)
క్షేమాధిపతికి మంగళమే           ||మంగళమే||

పరమ పవిత్రునకు – వర దివ్య తేజునకు (3)
నిరుపమానందునకు (2)
నిపుణ వేద్యునకు మంగళమే           ||మంగళమే||

దురిత సంహారునకు – వర సుగుణోదారునకు (3)
కరుణా సంపన్నునకు (2)
జ్ఞాన దీప్తునకు మంగళమే           ||మంగళమే||

సత్య ప్రవర్తునకు – సద్ధర్మ శీలునకు (3)
నిత్య స్వయంజీవునకు (2)
నిర్మలాత్మునకు మంగళమే           ||మంగళమే||

యుక్త స్తోత్రార్హునకు – భక్త రక్షామణికి (3)
సత్య పరంజ్యోతి యగు (2)
సార్వభౌమునకు మంగళమే           ||మంగళమే||

నర ఘోర కలుషముల – నురుమారంగ నిల (3)
కరుదెంచిన మా పాలి (2)
వర రక్షకునకు మంగళమే           ||మంగళమే||

పరమపురి వాసునకు – నర దైవ రూపునకు (3)
పరమేశ్వర తనయునకు (2)
బ్రణుతింతుము నిన్ను మంగళమే           ||మంగళమే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మంగళమే యేసునకు"?

___ written the lyrics of " మంగళమే యేసునకు".

SINGER OF "మంగళమే యేసునకు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మంగళమే యేసునకు"