మహిమగల తండ్రి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మహిమగల తండ్రి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మహిమగల తండ్రి -Telugu Christian Song Lyrics

మహిమగల తండ్రి – మంచి వ్యవసాయకుడు
మహితోటలో నర మొక్కలు నాటించాడు (2)
తన పుత్రుని రక్తనీరు – తడి కట్టి పెంచాడు
తన పరిశుద్ధాత్మను – కాపుగా వుంచాడు (2)
కాయవే తోటా – కమ్మని కాయలు
పండవే చెట్టా – తియ్యని ఫలములు (2)       ||మహిమ||

నీతి పూత జాతి కర్త – ఆత్మ సుతా ఫలములు
నీ తండ్రి నిలువచేయు – నిత్య జీవ ఫలములు (2)
అనంతమైన ఆత్మ బంధ – అమర సుధా కాంతులు (2)
అనుకూల సమయమయ్యె – పూయు పరమ పూతలు (2)         ||కాయవే||

అపవాది కంటబడి – కుంటుబడి పోకు
కాపుకొచ్చి చేదు పండ్లు – గంపలుగా కాయకు (2)
అదిగో గొడ్డలి వేరు – పదును పెట్టియున్నది (2)
వెర్రిగా చుక్కలనంటి – ఎదిగి విర్రవీగకు (2)         ||కాయవే||

కలువరి కొండలో పుట్టి – పారిన కరుణా నిధి
కలుషమైన చీడ పీడ – కడిగిన ప్రేమానిధి (2)
నిజముగాను నీవు – నీ సొత్తు కావు (2)
యజమాని వస్తాడు – ఏమి ఫలములిస్తావు (2)         ||కాయవే||

ముద్దుగా పెంచాడు – మొద్దుగా నుండకు
మోదమెంతో ఉంచాడు – మోడుబారి పోకు (2)
ముండ్ల పొదలలో కృంగి – మెత్తబడి పోకు (2)
పండ్లు కోయ వచ్చువాడు – అగ్నివేసి పోతాడు (2)         ||కాయవే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మహిమగల తండ్రి "?

___ written the lyrics of " మహిమగల తండ్రి ".

SINGER OF "మహిమగల తండ్రి " Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మహిమగల తండ్రి "