మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు-Telugu Christian Song Lyrics

మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
నీవే నా దైవము
సృష్టికర్త ముక్తి దాత (2)
మా స్తుతులకు పాత్రుడా
ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా నీకే
ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ఆరాధనా నీకే (2)
ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా నీకే

మన్నాను కురిపించినావు
బండనుండి నీల్లిచ్చినావు (2)
యెహోవా ఈరే చూచుకొనును
సర్వము సమకూర్చును           ||ఆరాధనా||

వ్యాధులను తొలగించినావు
మృతులను మరి లేపినావు (2)
యెహోవా రాఫా స్వస్థపరచును
నను స్వస్థపరచును                 ||ఆరాధనా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు"?

___ written the lyrics of " మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు".

SINGER OF "మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు"