మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు-Telugu Christian Song Lyrics


మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
పరిశుద్ధ స్థలములోనే నివసించువాడవు (2)
కృపా సత్య సంపూర్ణమై
మా మధ్యలో నివసించుట న్యాయమా
నను పరిశుద్ధపరచుటే నీ ధర్మమా (2)

వినయముగల వారిని
తగిన సమయములో హెచ్చించువాడవని (2)
నీవు వాడు పాత్రనై నేనుండుటకై
నిలిచియుందును పవిత్రతతో (2)
హల్లెలూయా యేసయ్యా నీకే స్తోత్రమయా (2)        ||మహా||

దీన మనస్సు గలవారికే
సమృద్ధిగా కృపను దయచేయువాడవని (2)
నీ సముఖములో సజీవ సాక్షినై
కాపాడుకొందును మెళకువతో (2)
హల్లెలూయా యేసయ్యా నీకే స్తోత్రమయా (2)       ||మహా||

శోధింపబడు వారికి
మార్గము చూపించి తప్పించువాడవని (2)
నా సిలువ మోయుచు నీ సిలువ నీడను
విశ్రమింతును అంతము వరకు (2)
హల్లెలూయా యేసయ్యా నీకే స్తోత్రమయా (2)       ||మహా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు"?

___ written the lyrics of " మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు".

SINGER OF "మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు"