మరువగలనా మరలా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మరువగలనా మరలా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మరువగలనా మరలా-Telugu Christian Song Lyrics

మరువగలనా మరలా – ఇలలో గనని కరుణా
ఈలాంటి ప్రేమను కలిగినను
క్షమించు నింతటి నేరమును
జీవిత కాలమంతా – యేసు ధ్యానము చేసెదను

ఆశయు అక్కరయు పాపమై
చిక్కితి శత్రువు చేతులలో
మరణపు టంచున చేరితిని
ఇంతలోనే యేసు కరుణింప వచ్చి
క్షమియించి విడిపించెను
ఈలాంటి ప్రేమను కలిగినను
క్షమించు నింతటి నేరమును
నిందను పొందినను – ప్రభు చెంతకు చేరెదను

ఏ పాపికి కడు భాగ్యమే
యేసుని చేరగ ధన్యమే
యేసుని ప్రేమ అనంతమే
నీ పాపమంతా తొలగించి
యేసు ప్రేమించి దీవించును
నీ భారమంతయు భరియించును
కన్నీరు తుడిచి ఓదార్చును
శాశ్వత ప్రేమ చూపి – తన కౌగిట దాచుకొనున్

మరువగలనా మరలా – ఇలలో గనని కరుణా
ఆ సిల్వ ప్రేమను చూపెదను
నా క్రీస్తు వార్తను చాటెదను
జీవిత కాలమంత – యేసు ధ్యానము చేసెదను


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మరువగలనా మరలా"?

___ written the lyrics of " మరువగలనా మరలా".

SINGER OF "మరువగలనా మరలా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మరువగలనా మరలా"