మనిషిగా పుట్టినోడు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మనిషిగా పుట్టినోడు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మనిషిగా పుట్టినోడు-Telugu Christian Song Lyrics

మనిషిగా పుట్టినోడు మహాత్ముడైనా
మరల మంటిలో కలవవలయురా
తీసుకొని పోలేడు పూచిక పుల్లైనా
ఇల సంపాదన వదలవలయురా (2)
దీపముండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకో
ప్రాణముండగానే నీవు ప్రభుని నమ్ముకో (2)

ఒకేసారి జన్మిస్తే రెండు సార్లు చావాలి
ఆరిపోని అగ్నిలో యుగయుగాలు కాలాలి (2)
క్రీస్తులో పుట్టినోళ్ళు రెండవ మారు
స్వర్గానికి ఆయనతో వారసులౌతారు (2)        ||మనిషిగా||

జన్మనిచ్చినవాడు యేసు క్రీస్తు దేవుడే
జన్మించకముందే నిన్నెరిగిన నాథుడే (2)
ఆయనను నమ్మి పునర్జన్మ పొందితే
నీ జన్మకు నిజమైన అర్ధముందిలే (2)        ||మనిషిగా||

నీలో ఉన్న ఊపిరి గాలని భ్రమపడకు
చచ్చినాక ఏమౌనో ఎవరికి తెలుసనకు (2)
నీలోని ఆత్మకు స్వర్గమో నరకమో
నిర్ణయించు సమయమిదే కళ్ళు తెరుచుకో (2)        ||మనిషిగా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మనిషిగా పుట్టినోడు"?

___ written the lyrics of " మనిషిగా పుట్టినోడు".

SINGER OF "మనిషిగా పుట్టినోడు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మనిషిగా పుట్టినోడు"