మనసులొకటాయే భువిలో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మనసులొకటాయే భువిలో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మనసులొకటాయే భువిలో-Telugu Christian Song Lyrics

మనసులొకటాయే భువిలో
ఇరువురొకటాయే హృదిలో (2)
మనసు పరవశమై మధుర లాహిరిలో (2)
మనసులోని భావాలు
ఉరకలు వేసే ఈ వేళా        ||మనసులొకటాయే||

ఎవరికెవరొక నాడు ఈ క్షణాన ఇచ్చోట
దేవ దేవుని సంకల్పం ఈ శుభ ఘడియా (2)
ఈ మధురమైన శుభవేళ (2)
ఒకరికొకరు తోడు నీడగా
సాగే ఈ తరుణం        ||మనసులొకటాయే||

అనురాగం నీ ప్రాణమై అభిమానం నీ స్నేహమై
జీవితాంతం ఒకరికొకరు ప్రేమ మూర్తులుగా (2)
ఘన యేసుని దివ్య ఆశీస్సు (2)
జీవితాంతం నిండుగ మెండుగ
నీతో నిలిచే ఈ తరుణం        ||మనసులొకటాయే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మనసులొకటాయే భువిలో"?

___ written the lyrics of " మనసులొకటాయే భువిలో".

SINGER OF "మనసులొకటాయే భువిలో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మనసులొకటాయే భువిలో"