మనసారా పూజించి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మనసారా పూజించి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మనసారా పూజించి-Telugu Christian Song Lyrics

మనసారా పూజించి నిన్నారాధిస్తా
భజనలు చేసి నిన్ను ఆరాధిస్తా
చప్పట్లు కొట్టి నిన్ను స్తోత్రాలు చేసి నేను
సంతోష గానాలను ఆలాపిస్తా (3)       ||మనసారా||

నిన్న నేడు ఉన్నవాడవు నీవు (2)
ఆశ్చర్యకార్యములు చేసేవాడవు నీవు (2)
పరమతండ్రీ నీవే గొప్ప దేవుడవు (2)
నీదు బిడ్డగా నన్ను మార్చుకున్నావు (2)          ||మనసారా||

రక్షణ కొరకై లోకానికి వచ్చావు (2)
సాతాన్ని ఓడించిన విజయశీలుడవు (2)
మరణము గెలిచి తిరిగి లేచావు (2)
నీవే మర్గము సత్యము జీవము (2)         ||మనసారా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మనసారా పూజించి"?

___ written the lyrics of " మనసారా పూజించి".

SINGER OF "మనసారా పూజించి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మనసారా పూజించి"