మనస యేసు మరణ బాధ song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మనస యేసు మరణ బాధ jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మనస యేసు మరణ బాధ-Telugu Christian Song Lyrics

మనస యేసు మరణ బాధ – లెనసి పడవే
తన – నెనరు జూడవే యా – ఘనుని గూడవే
నిను – మనుప జచ్చుటరసియే – మరక వేడవే          ||మనస||

అచ్చి పాపములను బాప – వచ్చినాడట
వా-క్కిచ్చి తండ్రితో నా – గెత్సేమందున
తా – జొచ్చి యెదను నొచ్చి బాధ – హెచ్చుగనెనట          ||మనస||

ఆ నిశీధ రాత్రి వేళ – నార్భటించుచు
న-య్యో నరాంతకుల్ చే-బూని యీటెలన్
ఒక – ఖూని వానివలెను గట్టి – కొంచుబోయిరా          ||మనస||

పట్టి దొంగవలెను గంత – గట్టి కన్నులన్
మరి – గొట్టి చెంపలన్ వడి – దిట్టి నవ్వుచున్
నిను – గొట్టి రెవ్వరదియు మాకు – జెప్పమనిరట          ||మనస||

ముళ్ల తోడ నొక కిరీట – మల్లి ప్రభు తలన్
బెట్టి – రెల్లు కర్రతో నా – కళ్ళ జనములు
రా-జిల్లు మనుచు గొట్టి నవ్వి – గొల్లు బెట్టిరా          ||మనస||

మొయ్యలేక సిల్వ భారము – మూర్చ బోయెనా
అ-య్యయ్యో జొక్కెనా యే-సయ్య తూలెనా
మా – యయ్యనిన్ దలంపగుండె – లదరి పోయెనా          ||మనస||

కాలు సేతులన్ గుదించి – కల్వరి గిరిపై
నిన్ – గేలి జేయుచు నీ – కాళ్ళ మీదను
నినుప – చీలలతో గృచ్చి నిన్ను – సిల్వ గొట్టిరా          ||మనస||

దేవ సుతుడా వైతి వేని – తీవరంబుగా
దిగి – నీవు వేగమే రమ్ము – గావు మనుచును
ఇట్లు – గావరించి పల్కు పగర – కరుణ జూపెనా          ||మనస||

తన్ను జంపు శత్రువులకు – దయను జూపెనా
తన – నెనరు జూపెనా ప్రభు – కనికరించెనా
ఓ – జనక యీ జనుల క్షమించు – మనుచు వేడెనా          ||మనస||

తాళలేని బాధ లీచ్చి – దాహమాయెనా
న-న్నేలువానికి నా – పాలి స్వామికి
నే-నేల పాపములను జేసి – హింస పరచితి          ||మనస||

గోడు బుచ్చి సిలువపైన – నేడు మారులు
మా-ట్లాడి ప్రేమతో నా – నాడు శిరమును
వంచి – నేడు ముగిసె సర్వ మనుచు – వీడె ప్రాణము          ||మనస||

మరణమైన ప్రభుని జూచి – ధరణి వణకెనా
బల్ – గిరులు బగిలెనా – గుడి తెరయు జీలెనా
దివా-కరుడు చీకటాయె మృతులు – తిరిగి లేచిరి          ||మనస||

ఇంత జాలి యింత ప్రేమ – యింత శాంతమా
నీ – యంత కరుణను నే – జింత చేయగా
నీ – వింత లెల్ల నిత్య జీవ – విధము లాయెనా          ||మనస||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మనస యేసు మరణ బాధ"?

___ written the lyrics of " మనస యేసు మరణ బాధ".

SINGER OF "మనస యేసు మరణ బాధ" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మనస యేసు మరణ బాధ"