మట్టినైన నన్ను song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

మట్టినైన నన్ను jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

మట్టినైన నన్ను-Telugu Christian Song Lyrics

మట్టినైన నన్ను మనిషిగా మార్చి
జీవ వాయువునూది జీవితాన్ని ఇచ్చావు (2)
ఎంత పాడినా – ఎంత పొగిడినా
ఎంత ఘనపరచినా – ఎంత కీర్తించినా
నీ ఋణమును నేను తీర్చలేనయ్యా
నా యేసురాజా నా దైవమా (2)

నలిగినా వారికి ఆపత్కాలమున – దుర్గము నీవే
నీ శరణుజొచ్చిన జనులందరికి – రక్షణ నీవే (2)
నీ ధర్మశాస్త్రము యధార్థమైనది (2)
అది మా ప్రాణముల తెప్పరిల్లజేయును (2)    ||ఎంత పాడినా||

అలసిన వారికి ఆశ్రయపురము – కేడెము నీవే
కృంగిన వారిని కృపతో బలపరిచే – జీవము నీవే (2)
నీ సిలువ మరణము ఘోరాతి ఘోరం (2)
విశ్వ మానవాళికి పాపవిమోచన (2)    ||ఎంత పాడినా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "మట్టినైన నన్ను"?

___ written the lyrics of " మట్టినైన నన్ను".

SINGER OF "మట్టినైన నన్ను" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " మట్టినైన నన్ను"