భజియింతుము రారే యేసుని song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

భజియింతుము రారే యేసుని jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

భజియింతుము రారే యేసుని-Telugu Christian Song Lyrics

భజియింతుము రారే యేసుని స్తోత్ర గీతముతో
గళములెత్తి కీర్తింతుము శ్రేష్ఠ గానముతో (2)
కొనియాడి పాడెదము కీర్తించి పొగడెదము (4)       ||భజియింతుము||

రారాజు క్రీస్తు రమ్యముగా సేవించి
ప్రభువుల ప్రభువును పూజించి స్తుతియించి (2)
సుందరుడగు యేసు నామం (2)
స్తుతించి భజించి పాడెదము         ||భజియింతుము||

పాపములను బాపును ప్రభు యేసుని రక్త ధారలు
పరమున నిన్ను చేర్చును ప్రభుని దివ్య వాక్కులు (2)
పాపముల వీడి యేసుని (2)
స్తుతించి భజించి పాడెదము         ||భజియింతుము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "భజియింతుము రారే యేసుని"?

___ written the lyrics of " భజియింతుము రారే యేసుని".

SINGER OF "భజియింతుము రారే యేసుని" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " భజియింతుము రారే యేసుని"