భజన చేయుచు భక్తపాలక song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

భజన చేయుచు భక్తపాలక jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

భజన చేయుచు భక్తపాలక-Telugu Christian Song Lyrics

భజన చేయుచు భక్తపాలక
ప్రస్తుతింతు నీ నామమును (2)
వృజినములపై జయము నిచ్చిన (2)
విజయుడా నిను వేడుకొందు         ||భజన||

దివ్య పదవిని విడిచి నీవు
దీనుడవై పుట్టినావు (2)
భవ్యమైన బోధలెన్నో (2)
బాగుగా ధర నేర్పినావు           ||భజన||

నరుల గావను పరమునుండి
ధరకు నీవు వచ్చినావు (2)
పరుడ నైన నా కొరకు నీ (2)
ప్రాణము నర్పించినావు           ||భజన||

చెడినవాడ నైన నన్ను
జేరదీసి ప్రోచినావు (2)
పడిన నాడు గోతి నుండి (2)
పైకి లేవనెత్తి నావు          ||భజన||

ఎంత ప్రేమ ఎంత దయ
ఎంత కృప యేసయ్య నీకు (2)
ఇంతయని వర్ణింప నిలలో (2)
నెవనికిని సాధ్యంబు కాదు          ||భజన||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "భజన చేయుచు భక్తపాలక"?

___ written the lyrics of " భజన చేయుచు భక్తపాలక".

SINGER OF "భజన చేయుచు భక్తపాలక" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " భజన చేయుచు భక్తపాలక"