భక్తులారా స్మరియించెదము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

భక్తులారా స్మరియించెదము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

భక్తులారా స్మరియించెదము-Telugu Christian Song Lyrics

భక్తులారా స్మరియించెదము
ప్రభు చేసిన మేలులన్నిటిని (2)
అడిగి ఊహించు వాటి కన్నా మరి (2)
సర్వము చక్కగ చేసె (2)         ||భక్తులారా||

గాలి తుఫానులు గద్దించి
బాధలను తొలగించే (2)
శ్రమలలో మనకు తోడైయుండి
శ్రమలలో మనకు తోడైయుండి
బయలు పరచె తన జయమున్ (2)         ||భక్తులారా||

ఈ భువియందు జీవించు కాలం
బ్రతికెదము ప్రభు కొరకే (2)
మనమాయనకర్పించుకొనెదము
మనమాయనకర్పించుకొనెదము
ఆయన ఆశయమదియే (2)         ||భక్తులారా||

కొంచెము కాలమే మిగిలియున్నది
ప్రభువును సంధించుటకై (2)
గనుక మనము నడచుకొనెదము
గనుక మనము నడచుకొనెదము
ప్రభు మార్గముల యందు (2)         ||భక్తులారా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "భక్తులారా స్మరియించెదము"?

___ written the lyrics of " భక్తులారా స్మరియించెదము".

SINGER OF "భక్తులారా స్మరియించెదము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " భక్తులారా స్మరియించెదము"