బ్యూలా దేశము నాది song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

బ్యూలా దేశము నాది jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

బ్యూలా దేశము నాది-Telugu Christian Song Lyrics

బ్యూలా దేశము నాది
సుస్థిరమైన పునాది (2)
కాలము స్థలము లేనిది (2)
సుందర పురము – నందనవనము (2)      ||బ్యూలా||

స్పటిక నది తీరము నాది
అన్నిటిలో ఘనం అనాది (2)
అపశ్రుతి లేని రాగములు (2)
అలరెడు పురము యేసుని వరము (2)      ||బ్యూలా||

జీవ వృక్ష ఫల సాయము నాది
దేవుని మహిమ స్పర్శ వేది (2)
మరణం బాధే లేనిది (2)
అమరుల పురము మంగళకరము (2)      ||బ్యూలా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "బ్యూలా దేశము నాది"?

___ written the lyrics of " బ్యూలా దేశము నాది".

SINGER OF "బ్యూలా దేశము నాది" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " బ్యూలా దేశము నాది"