బంతియనగ ఆడరే song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

బంతియనగ ఆడరే jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

బంతియనగ ఆడరే-Telugu Christian Song Lyrics

బంతియనగ ఆడరే
మన బాల చిన్న ముద్దుల యేసుకు (2)
ముద్దుల తోడ కూడి యాడి
ముద్దుల పరుడు పల్క పరుడు
గ గ గ రి గ మ మ మ మ
ప మ ప మ ప ద ని స (2)
ప ద ని స.. ప ద ని స
ప ద ప ద గ మ
గ మ గ రి స రి        ||బంతి||

దూతలెల్ల కూడిరి
మంచి గీతములను పాడిరి (2)        ||ప ద ని స||

గొల్లలెల్ల చేరిరి
మంచి గొర్రెలనర్పించిరి (2)        ||ప ద ని స||

జ్ఞానులెల్ల వచ్చిరి
మంచి కానుకలర్పించిరి (2)        ||ప ద ని స||

క్రీస్తు యొక్క జన్మ దిన
మహోత్సవముగా జరిగెను (2)        ||ప ద ని స||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "బంతియనగ ఆడరే"?

___ written the lyrics of " బంతియనగ ఆడరే".

SINGER OF "బంతియనగ ఆడరే" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " బంతియనగ ఆడరే"