బ్రతకాలని ఉన్నా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

బ్రతకాలని ఉన్నా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

బ్రతకాలని ఉన్నా-Telugu Christian Song Lyrics

బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా
నిలవాలని ఉన్నా నిలవలేకున్నా (2)
చూడాలని ఉన్నా చూడలేకున్నా
చేరాలని ఉన్నా నిను చేరలేకున్నా
బ్రతికించుమో యేసయ్యా
దరి చేర్చుమో నన్నయ్యా (2)            ||బ్రతకాలని||

కాపరి లేని గొర్రెనైతి
కాటికి నే చేరువైతి
కావలి లేని తోటనైతి
కారడవిగా నే మారితి
గూడు చెదరిన గువ్వనైతి
గుండె పగిలిన ఎకాకినైతి
గుండె దిగులుగా ఉందయ్యా
గూడు చేర్చుమో యేసయ్యా (2)         ||బ్రతకాలని||

నా ఆశలే అడియాశలై
అడుగంటెనే నా జీవితం
శోధనల సుడివడిలో
తొట్రిల్లెనే నా పయనం
చుక్కాని లేని నావనైతి
గమ్యం తెలియక అల్లాడుచుంటి
గురి చేర్చుమో యేసయ్యా
గుండె గుడిలో నీవుండయ్యా (2)         ||బ్రతకాలని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "బ్రతకాలని ఉన్నా"?

___ written the lyrics of " బ్రతకాలని ఉన్నా".

SINGER OF "బ్రతకాలని ఉన్నా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " బ్రతకాలని ఉన్నా"