బలపరచుము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

బలపరచుము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

బలపరచుము-Telugu Christian Song Lyrics

బలపరచుము స్థిరపరచుము
నా ప్రార్థనకు బదులీయము (2)
లోకాశల వైపు చూడకూండా
లోకస్థులకు జడవకుండా (2)
నీ కృపలో నేను జీవించుటకు       ||బలపరచుము||

నా మాటలలో నా పాటలలో
నీ సువార్తను ప్రకటించెదను (2)
నే నడచు దారి ఇరుకైననూ
నే నిలుచు చోటు లోతైననూ (2)
నే జడవక నిను కొలుతును       ||బలపరచుము||

ధ్యానింతును కీర్తింతును
నీ వాక్యమును అను నిత్యము (2)
అపవాది నన్ను శోధించినా
శ్రమలన్ని నాపై సంధించినా (2)
నే జడవక నిను కొలుతును     ||బలపరచుము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "బలపరచుము"?

___ written the lyrics of " బలపరచుము".

SINGER OF "బలపరచుము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " బలపరచుము"