ప్రేమగల మా ప్రభువా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ప్రేమగల మా ప్రభువా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ప్రేమగల మా ప్రభువా-Telugu Christian Song Lyrics

ప్రేమగల మా ప్రభువా
ప్రేమయై యున్నావయా (2)          ||ప్రేమగల||

నీదు ప్రేమ నిత్యమైనది – కరుణతో నాకర్షించె (2)
నిక్కముగ రుజువాయెను – ప్రాణమిచ్చుట ద్వారనే (2)          ||ప్రేమగల||

అందరిని రక్షించగోరి లోకమును ప్రేమించెను (2)
అద్భుత ప్రేమ యిదే పాపములను కప్పెను (2)          ||ప్రేమగల||

బలమగు యీ ప్రేమ మనల క్రీస్తులో బంధించెను (2)
వల్లపడదు ఎవరికి క్రీస్తు ప్రేమను బాపును (2)          ||ప్రేమగల||

తల్లియైన మరచుగాని నీవు యెన్నడు మరువవు (2)
తండ్రి ప్రేమ మారదు – మార్పుచెందని ప్రేమయే (2)          ||ప్రేమగల||

మరణమంత బలముగలది నీదు ప్రేమ ప్రభువా (2)
వరదలార్పజాలవు విజయుడా నీ ప్రేమను (2)          ||ప్రేమగల||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ప్రేమగల మా ప్రభువా"?

___ written the lyrics of " ప్రేమగల మా ప్రభువా".

SINGER OF "ప్రేమగల మా ప్రభువా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ప్రేమగల మా ప్రభువా"