పుట్టె యేసుడు నేడు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

పుట్టె యేసుడు నేడు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

పుట్టె యేసుడు నేడు-Telugu Christian Song Lyrics

పుట్టె యేసుడు నేడు – మనకు – పుణ్య మార్గము జూపను
పట్టి యయ్యె బరమ గురుఁడు – ప్రాయశ్చిత్తుడు శ్రీ యేసు        ||పుట్టె||

ధర బిశాచిని వేడిన – దు –ర్నరుల బ్రోచుటకై యా
పరమవాసి పాపహరుఁడు – వరభక్త జన పోషుడు (2)     ||పుట్టె||

యూద దేశములోన – బెత్లె -హేమను గ్రామమున
నాదరింప నుద్భవించెను – అధములమైన మనలను (2)     ||పుట్టె||

తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు – పూర్వ – దిక్కు చుక్కను గాంచి
సర్వోన్నతుని మరియ తనయుని – మ్రొక్కిరి అర్పణంబులిచ్చిరి (2)     ||పుట్టె||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "పుట్టె యేసుడు నేడు"?

___ written the lyrics of " పుట్టె యేసుడు నేడు".

SINGER OF "పుట్టె యేసుడు నేడు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " పుట్టె యేసుడు నేడు"