ప్రియతమ బంధమా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ప్రియతమ బంధమా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ప్రియతమ బంధమా-Telugu Christian Song Lyrics

ప్రియతమ బంధమా – నా హృదయపు ఆశ్రయ దుర్గమా
అనుదినం అనుక్షణం – నీ ఒడిలో జీవితం ధన్యము
కృతజ్ఞతతో పాడెదను
నిరంతరము స్తుతించెదను       ||ప్రియతమ||

అంధకారపు సమయములోన – నీతి సూర్యుడై ఉదయించావు
గమ్యమెరుగని పయనములోన – సత్య సంధుడై నడిపించావు (2)
నా నిరీక్షణ ఆధారం నీవు
నమ్మదగిన దేవుడవు నీవు (2)
కరుణ చూపి రక్షించినావు
కరుణామూర్తి యేసు నాథా (2)
వందనం వందనం దేవా – వందనం వందనం
అనుదినం అనుక్షణం నీకే నా – వందనం వందనం     ||కృతజ్ఞతతో||

పరమ తండ్రివి నీవేనని – పూర్ణ మనసుతో ప్రణుతించెదను
పరిశుద్ధుడవు నీవేనని – ప్రాణాత్మలతో ప్రణమిల్లెదను (2)
విశ్వసించిన వారందరికి
నిత్య జీవము నొసగె దేవా (2)
కరుణ చూపి రక్షించినావు
కరుణామూర్తి యేసు నాథా (2)
వందనం వందనం దేవా – వందనం వందనం
అనుదినం అనుక్షణం నీకే నా – వందనం వందనం      ||కృతజ్ఞతతో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ప్రియతమ బంధమా"?

___ written the lyrics of " ప్రియతమ బంధమా".

SINGER OF "ప్రియతమ బంధమా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ప్రియతమ బంధమా"