పావురమా సంఘముపై song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

పావురమా సంఘముపై jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

పావురమా సంఘముపై-Telugu Christian Song Lyrics

పావురమా సంఘముపై వ్రాలుమిదే జ్వాలలుగా (2)
హల్లెలూయా – హల్లేలూయా (2)

తొలకరి వానలు కురిసే ఫలభరితంబై వెలిసే (2)
కడవరి చినుకులు పడగా పొలములో (2)
ఫలియించెను దీవెనలే         ||పావురమా||

అభిషేకాలంకృతమై అపవాదిని కూల్చెనులే (2)
సభకే జయమౌ ఉబికే జీవం (2)
ప్రబలెను ప్రభు హృదయములో         ||పావురమా||

బలహీనతలో బలమా బహుమానములో మహిమా (2)
వెలిగే వరమా ఓ పావురమా (2)
దిగిరా దిగిరా త్వరగా         ||పావురమా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "పావురమా సంఘముపై"?

___ written the lyrics of " పావురమా సంఘముపై".

SINGER OF "పావురమా సంఘముపై" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " పావురమా సంఘముపై"