పలుకలేని నాకు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

పలుకలేని నాకు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

పలుకలేని నాకు-Telugu Christian Song Lyrics

పలుకలేని నాకు పాట నేర్పినావు
చేతకాని నన్ను నీవే ఎన్నుకున్నావు
మనిషిగా మలచావు – ప్రేమతో పిలిచావు (2)
యేసయ్యా స్తోత్రమయా
యేసయ్యా స్తోత్రమయా         ||పలుకలేని||

కోడి తన రెక్కల క్రింద దాచినట్లు దాచినావు
నా తల్లి మరచినా నేను మరువనన్నావు (2)
ప్రతి ఉదయం వేకువనే
ఎదురు చూచు ప్రియుడవు నీవు (2)
ప్రతి క్షణము కాపరివై
కాయుచున్న దేవుడ నీవు (2)         ||యేసయ్యా||

అగాధ జలములు సైతం ఆర్పలేని ప్రేమ నీది
వెండి బంగారు కన్నా విలువైన ప్రేమ నీది (2)
ప్రతి పగలు మేఘమై
నీడనిచ్చుఁ దేవుడ నీవు (2)
ప్రతి రాత్రి దీపమై
వెలుగునిచ్చుఁ దేవుడ నీవు (2)         ||యేసయ్యా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "పలుకలేని నాకు"?

___ written the lyrics of " పలుకలేని నాకు".

SINGER OF "పలుకలేని నాకు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " పలుకలేని నాకు"