పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం-Telugu Christian Song Lyrics

పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం (4)
ఆదరణ కర్తా సమాధాన కర్త (2)
సర్వ సత్యములోనికి నడిపే
మా ప్రియా దైవమా (2)           ||పరిశుద్ధాత్ముడా||

స గ గ గ గ మ గ రి స ని ద ప
స గ గ గ గ మ గ ని గ మ
స గ గ గ గ మ గ రి స ని ద ప
ప ద ని రి స.. రి స

మాతోనే ఉండిన వేళ శక్తితో నింపబడుదుము
సర్వ లోకానికి మేము సాక్ష్యమిచ్చెదం (2)
శక్తి చేత కానే కాదు
బలముతోను కానే కాదు (2)
నీ ఆత్మ ద్వారా జరుగును కార్యములు
నీ వల్లే జరుగును మహిమలు (2)           ||పరిశుద్ధాత్ముడా||

దేవుని రాజ్యమనగా నీతియు సమాధానము
పరిశుద్ధ ఆత్మ యందలి ఆనందము (2)
ఆత్మ గల వాడే దేవుని వాడు
ఆత్మ మూలముగా జీవించును (2)
విజ్ఞాపనమును చేయును మన పక్షముగా
సమస్తమును బోధించును (2)           ||పరిశుద్ధాత్ముడా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం"?

___ written the lyrics of " పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం".

SINGER OF "పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం"