పరలోకము నా దేశము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

పరలోకము నా దేశము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

పరలోకము నా దేశము-Telugu Christian Song Lyrics

పరలోకము నా దేశము
పరదేశి నేనిల మాయలోకమేగ
నేను యాత్రికుడను (2)

ఎంతో అందమైనది పరలోకము
అసమానమైనది నా దేశము (2)
ఎల్లప్పుడు విశ్వాసముతో యాత్రను సాగింతును (2)          ||పరలోకము||

దూతలు పాడుచుందురు పరమందున
దీవా రాత్రమునందు పాడుచుందురు (2)
పావనుని చూచి నేను హర్షింతును నిత్యము (2)          ||పరలోకము||

రక్షకుని చెంతకు ఎప్పుడేగెదన్
వీక్షించెద నెప్పుడు నాదు ప్రియుని (2)
కాంక్షించెద నా మదిలో ఆయన చెంతనుండ (2)          ||పరలోకము||

అద్దరికి ఎప్పుడు నేను వెళ్లెదన్
అగుపడుచున్నది గమ్యస్థానము (2)
అచ్చటనే చూచెదను పరిశుద్ధులెల్లరున్ (2)          ||పరలోకము||

నిత్యానందముండును పరమందున
నీతి సమాధానము ఉండునచ్చట (2)
పొందెదను విశ్రాంతిని శ్రమలన్నియు వీడి (2)          ||పరలోకము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "పరలోకము నా దేశము"?

___ written the lyrics of " పరలోకము నా దేశము".

SINGER OF "పరలోకము నా దేశము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " పరలోకము నా దేశము"