పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం-Telugu Christian Song Lyrics

హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)

పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం (2)          ||హల్లెలూయా||

పరిశుద్ధాత్మా నీకే స్తోత్రం (2)          ||హల్లెలూయా||

యేసు రాజా నీకే స్తోత్రం (2)          ||హల్లెలూయా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం"?

___ written the lyrics of " పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం".

SINGER OF "పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం"