పదివేలలో అతిప్రియుడు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

పదివేలలో అతిప్రియుడు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

పదివేలలో అతిప్రియుడు -Telugu Christian Song Lyrics

పదివేలలో అతిప్రియుడు
సమీపించరాని తేజోనివాసుడు
ఆ మోము వర్ణించలేము
స్తుతుల సింహాసనాసీనుడు
నా ప్రభు యేసు (4)

ఏ బేధము లేదు ఆ చూపులో
ఏ కపటము లేదు ఆ ప్రేమలో (2)
జీవితములను వెలిగించే స్వరం
కన్నీరు తుడిచే ఆ హస్తము (2)
అంధకారంలో కాంతి దీపం
కష్టాలలో ప్రియనేస్తం (2)
నా ప్రభు యేసు (2)         ||పదివేలలో||

దొంగలతో కలిపి సిలువేసినా
మోమున ఉమ్మి వేసినా (2)
తాను స్వస్థతపరచిన ఆ చేతులే
తన తనవును కొరడాలతో దున్నినా (2)
ఆ చూపులో ఎంతో ప్రేమ
ప్రేమామూర్తి అతనెవరో తెలుసా (2)
నా ప్రభు యేసు (2)          ||పదివేలలో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "పదివేలలో అతిప్రియుడు "?

___ written the lyrics of " పదివేలలో అతిప్రియుడు ".

SINGER OF "పదివేలలో అతిప్రియుడు " Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " పదివేలలో అతిప్రియుడు "