నేనునూ నా ఇంటి వారును song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నేనునూ నా ఇంటి వారును jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నేనునూ నా ఇంటి వారును-Telugu Christian Song Lyrics


నేనునూ నా ఇంటి వారును
యెహోవాను సేవించెదము
ఆయనే సజీవుడని ఆయనే విజేయుడని (2)
సిలువలోన నీకు నాకు విజయము చేకూర్చెనని        ||నేనునూ||

శ్రమలో శోధనలో మరణ బంధకంలో
శాంతి సమాధానం దయచేసి దేవుడు (2)
ఆశా నిరాశలలో ఆవేదన వలయంలో (2)
ఏ దేవుడు చేయలేని అద్భుతములు చేసినాడు (2)          ||నేనునూ||

ఏ పాపము నన్ను ఏలనీయని వాడు
ఏ అపాయమును రాకుండా కాపాడును (2)
కునుకు పాటు లేనివాడు నిదురపోని దేవుడు (2)
నేను నమ్మినవాడు నమ్మదగిన దేవుడు (2)          ||నేనునూ||

దీర్ఘాయువు చేత దీవించు దేవుడు
దీర్ఘ శాంతముతో దీనత్వము నేర్పును (2)
మేలు చేత నా హృదయం తృప్తిపరచు దేవుడు (2)
మేలు చేత కీడునెలా జయించాలో నేర్పును (2)          ||నేనునూ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నేనునూ నా ఇంటి వారును"?

___ written the lyrics of " నేనునూ నా ఇంటి వారును".

SINGER OF "నేనునూ నా ఇంటి వారును" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నేనునూ నా ఇంటి వారును"