నేను వెళ్ళే మార్గము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నేను వెళ్ళే మార్గము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నేను వెళ్ళే మార్గము-Telugu Christian Song Lyrics

నేను వెళ్ళే మార్గము – నా యేసుకే తెలియును
శోధించబడిన మీదట – నేను సువర్ణమై మారెదను (2)     ||నేను||

కడలేని కడలి తీరము – ఎడమాయె కడకు నా బ్రతుకున (2)
గురిలేని తరుణాన వెరువగ – నా దరినే నిలిచేవ నా ప్రభు
హల్లేలూయా హల్లేలూయా హల్లేలూయా ఆమేన్‌ (2)

జలములలోబడి నే వెళ్లినా – అవి నా మీద పారవు (2)
అగ్నిలో నేను నడచినా – జ్వాలలు నను కాల్చజాలవు
హల్లేలూయా హల్లేలూయా హల్లేలూయా ఆమేన్‌ (2)

విశ్వాస నావ సాగుచు – పయనించు సమయాన నా ప్రభు (2)
సాతాను సుడిగాలి రేపగా – నా యెదుటే నిలిచేవా నా ప్రభు
హల్లేలూయా హల్లేలూయా హల్లేలూయా ఆమేన్‌ (2)         ||నేను||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నేను వెళ్ళే మార్గము"?

___ written the lyrics of " నేను వెళ్ళే మార్గము".

SINGER OF "నేను వెళ్ళే మార్గము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నేను వెళ్ళే మార్గము"