నేనంటే నీకెందుకో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నేనంటే నీకెందుకో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నేనంటే నీకెందుకో-Telugu Christian Song Lyrics


నేనంటే నీకెందుకో ఈ ప్రేమా
నన్ను మరచి పొవెందుకు (2)
నా ఊసే నీకెందుకో ఓ యేసయ్యా
నన్ను విడిచిపోవెందుకు
కష్టాలలో నష్టాలలో
వ్యాధులలో బాధలలో
కన్నీళ్ళలో కడగండ్లలో
వేదనలో శోధనలో
నా ప్రాణమైనావు నీవు
ప్రాణమా.. నా ప్రాణమా – (2) ||నేనంటే||

నిన్ను మరచిపోయినా నన్ను మరచిపోలేవు
నిన్ను వీడిపోయినా – నన్ను వీడిపోలేవు (2)
ఎందుకింత ప్రేమ నాపై యేసయ్యా (4)
ఏ ఋణమో ఈ బంధము – నా ప్రేమ మూర్తి
తాళలేను నీ ప్రేమను ||నేనంటే||

ప్రార్ధించకపోయినా పలకరిస్తు ఉంటావు
మాట వినకపోయినా కలవరిస్తు ఉంటావు (2)
ఎందుకింత జాలి నాపై యేసయ్యా (4)
ఏ బలమో ఈ బంధము – నా ప్రేమ మూర్తి
తాళలేను నీ ప్రేమను ||నేనంటే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నేనంటే నీకెందుకో"?

___ written the lyrics of " నేనంటే నీకెందుకో".

SINGER OF "నేనంటే నీకెందుకో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నేనంటే నీకెందుకో"