నూతన పరచుము దేవా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నూతన పరచుము దేవా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నూతన పరచుము దేవా-Telugu Christian Song Lyrics


నూతన పరచుము దేవా
నీ కార్యములు నా యెడల (2)
సంవత్సరాలెన్నో జరుగుచున్నను
నూతనపరచుము నా సమస్తము (2)
పాతవి గతించిపోవును – సమస్తం నూతనమగును
నీలో ఉత్సహించుచు – నీకై ఎదురు చూతును        ||నూతన||

శాశ్వతమైనది నీదు ప్రేమ
ఎన్నడైన మారనిది నీదు ప్రేమ (2)
దినములు గడచినా సంవత్సరాలెన్ని దొర్లినా
నా యెడ నీదు ప్రేమ నిత్యం నూతనమే (2)         ||పాతవి||

ప్రతి ఉదయం నీ వాత్సల్యముతో
నన్ను ఎదుర్కొందువు నీదు కరుణతో (2)
తరములలో ఇలా సంతోషకారణముగా
నన్నిల చేసినావు నీకే స్తోత్రము (2)         ||పాతవి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నూతన పరచుము దేవా"?

___ written the lyrics of " నూతన పరచుము దేవా".

SINGER OF "నూతన పరచుము దేవా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నూతన పరచుము దేవా"