నీవు లేక క్షణమైనా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నీవు లేక క్షణమైనా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నీవు లేక క్షణమైనా-Telugu Christian Song Lyrics


నీవు లేక క్షణమైనా జీవించలేనయ్యా (2)
నా ఆశ నీవే కదా
ఓ.. నా అండ నీవే కదా (2)
యేసయ్యా.. యేసయ్యా.. యేసయ్యా (2)

నాకై జన్మించితివే – సిలువలో మరణించితివే
నీ ఋణము తీర్చేదెలా
నిను తృప్తి పరచేదెలా (2)
నా మనస్సు నీకిచ్చా – నా ప్రాణమర్పించా (2)
విలువైనదేది నీకన్నా          ||యేసయ్యా||

నీ చేతితో చెక్కావే – నీ రూపులో చేసావే
నిను పోలి జీవించగా
నీ ఆత్మ నాకివ్వుమా (2)
నా జీవితము నీకై – నా జన్మ తరియింప (2)
పరిశుద్ధాత్మను ప్రోక్షించు          ||యేసయ్యా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నీవు లేక క్షణమైనా"?

___ written the lyrics of " నీవు లేక క్షణమైనా".

SINGER OF "నీవు లేక క్షణమైనా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నీవు లేక క్షణమైనా"