నీవు చేసిన ఉపకారములకు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నీవు చేసిన ఉపకారములకు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నీవు చేసిన ఉపకారములకు-Telugu Christian Song Lyrics

నీవు చేసిన ఉపకారములకు
నేనేమి చెల్లింతును (2)
ఏడాది దూడెలనా… వేలాది పోట్టేల్లనా (2) ||నీవు చేసిన||

వేలాది నదులంత విస్తార తైలము
నీకిచ్చినా చాలునా (2)
గర్భ ఫలమైన నా జేష్ట్య పుత్రుని
నీకిచ్చినా చాలునా (2)                    ||ఏడాది||

మరణపాత్రుడనైయున్న నాకై
మరణించితివ సిలువలో (2)
కరుణ చూపి నీ జీవ మార్గాన
నడిపించుమో యేసయ్యా (2)            ||ఏడాది||

విరిగి నలిగిన బలి యాగముగను
నా హృదయ మర్పింతును (2)
రక్షణ పాత్రను చేబూని నిత్యము
నిను వెంబడించెదను (2)       ||ఏడాది||

ఈ గొప్ప రక్షణ నాకిచ్చినందుకు
నీకేమి చెల్లింతును (2)
కపట నటనాలు లేనట్టి హృదయాన్ని
అర్పించినా చాలునా (2)                          ||ఏడాది||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నీవు చేసిన ఉపకారములకు"?

___ written the lyrics of " నీవు చేసిన ఉపకారములకు".

SINGER OF "నీవు చేసిన ఉపకారములకు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నీవు చేసిన ఉపకారములకు"