నీదు విశ్వాస్యత song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నీదు విశ్వాస్యత jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నీదు విశ్వాస్యత-Telugu Christian Song Lyrics

నీదు విశ్వాస్యత మా ప్రభు యేసు
అంతరిక్షము నధిగమించెను (2)

నిను ప్రేమించి నీ ఆజ్ఞలను
అనుసరించు మానుజావళికి (2)
నిబంధనను స్థిరముగ జేసి (2)
నిరతము నలరారెడు మా ప్రభువా (2)             ||నీదు||

వేయి తరముల వరకు సరిగా
విలసిల్లేటి వెలలేని మా (2)
వింతల కృపాంబుధి యగు దేవా (2)
యెంతయో నిను స్తుతియింతుము కోరి (2)             ||నీదు||

నీ సత్య సంధత్వ మహిమ
నిరతము నిలయం సంస్తుతులకు (2)
మెరసెను నా మదిలోన దేవా (2)
మరువగ లేమి మధుర ప్రేమ (2)             ||నీదు||

ఎంతైనను నమ్మదగిన
వింతైన నీ విశ్వాస్యత (2)
వాత్సల్యత వెలసెను మాపై (2)
క్రొత్తగా ప్రతి దినము యేసు ప్రభు (2)             ||నీదు||

మన ఆత్మను జీవము దేహమును
మన ప్రభు యేసు రాకడ వరకు (2)
వొనరుగ కాపాడును పదిలముగా (2)
దిన దినమును నిందారహితముగా (2)             ||నీదు||

తండ్రి కుమార శుద్ధాత్మకును
తర తరములకు మహిమ ఘనత (2)
పరిపూర్ణముగా ప్రబలును గాక (2)
పరి పరి విధముల ప్రభు సంఘములో (2)             ||నీదు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నీదు విశ్వాస్యత"?

___ written the lyrics of " నీదు విశ్వాస్యత".

SINGER OF "నీదు విశ్వాస్యత" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నీదు విశ్వాస్యత"