నీతోనే నే నడవాలని song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నీతోనే నే నడవాలని jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నీతోనే నే నడవాలని-Telugu Christian Song Lyrics

నీతోనే నే నడవాలని
నీలోనే నే నిలవాలని
నీవలె నే మారాలని
నీ సాక్షిగా నే బ్రతకాలని (2)
(నా) మదిలోని కోరిక నా యేసయ్యా
నే నీతోనే ఉండాలని (2)
నీతో నీతో నీతో నీతో
నీతో నీతో నీతో (2)      ||నీతోనే||

దవళవర్ణుడా రత్న వర్ణుడా
పదివేల మందిలో అతి సుందరుడా (2)
సువర్ణ వీధులలో నీతోనే నడవాలని
నా మనసు కోరెను నజరేయుడా (2)      ||నీతో||

కీర్తనీయుడా పూజ్యనీయుడా
స్తుతుల మధ్యలో స్తోత్రార్హుడా (2)
ఆ దివ్య నగరిలో నీతోనే నిలవాలని
నా హృది కోరెను నా యేసయ్యా (2)      ||నీతో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నీతోనే నే నడవాలని"?

___ written the lyrics of " నీతోనే నే నడవాలని".

SINGER OF "నీతోనే నే నడవాలని" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నీతోనే నే నడవాలని"