నీతి న్యాయములు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నీతి న్యాయములు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నీతి న్యాయములు-Telugu Christian Song Lyrics

నీతి న్యాయములు జరిగించు నా యేసయ్యా
నిత్య జీవార్థమైనవి నీ శాసనములు (2)
వృద్ధి చేసితివి పరిశుద్ధ జనముగా
నీ ప్రియమైన స్వాస్థ్యమును
రద్దు చేసితివి ప్రతివాది తంత్రములను
నీ రాజ్య దండముతో         ||నీతి||

ప్రతి వాగ్ధానము నా కొరకేనని
ప్రతి స్థలమందు – నా తోడై కాపాడుచున్నావు నీవు (2)
నిత్యమైన కృపతో నను బలపరచి
ఘనతను దీర్గాయువును దయచేయువాడవు (2)      ||నీతి||

పరిమళ వాసనగ నేనుండుటకు
పరిశుద్ధ తైలముతో – నన్నభిషేకించి యున్నావు నీవు (2)
ప్రగతి పథములో నను నడిపించి
ప్రఖ్యాతిని మంచి పేరును కలిగించువాడవు (2)      ||నీతి||

నిత్య సీయోనులో నీతో నిలుచుటకు
నిత్య నిబంధనను – నాతో స్థిరపరచుచున్నావు నీవు (2)
మహిమ కలిగిన పాత్రగ ఉండుటకు
ప్రజ్ఞ వివేకములతో నను నింపువాడవు (2)      ||నీతి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నీతి న్యాయములు"?

___ written the lyrics of " నీతి న్యాయములు".

SINGER OF "నీతి న్యాయములు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నీతి న్యాయములు"