నీ సాక్ష్యము ఏది song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నీ సాక్ష్యము ఏది jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నీ సాక్ష్యము ఏది-Telugu Christian Song Lyrics

నీ సాక్ష్యము ఏది
నీ బలియర్పణ ఏది (2)
ప్రభు యేసునంగీకరించి – నిద్రించెదవేల
ప్రభు యేసునంగీకరించి – జాగు చేసెదవేళ
మేల్కో లెమ్ము (2)
రారమ్ము విశ్వాసి        ||నీ సాక్ష్యము||

అపోస్తుల కాలమందు
ఉపద్రవముల ఒత్తిడిలో (2)
అన్నింటి సహించుచు (2)
ఆత్మలాదాయము చేసిరి       ||నీ సాక్ష్యము||

కొరడాతో కొట్టబడిరి
చెరసాలయందుంచబడిరి (2)
చెరసాల సంకెళ్లును (2)
వారినాటంక పరచలేదు         ||నీ సాక్ష్యము||

కోత విస్తారమెంతో
కోత కోయువారు కొందరే (2)
యేసు నిన్ పిలచుచుండే (2)
త్రోసివేసెదవా ప్రభు పిలుపును        ||నీ సాక్ష్యము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నీ సాక్ష్యము ఏది"?

___ written the lyrics of " నీ సాక్ష్యము ఏది".

SINGER OF "నీ సాక్ష్యము ఏది" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నీ సాక్ష్యము ఏది"