నీ ధనము నీ ఘనము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నీ ధనము నీ ఘనము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నీ ధనము నీ ఘనము -Telugu Christian Song Lyrics

నీ ధనము నీ ఘనము ప్రభు యేసుదే
నీ దశమా భాగమునీయ వెనుదీతువా – వెనుదీతువా       ||నీ ధనము||

ధరలోన ధన ధాన్యముల నీయగా
కరుణించి కాపాడి రక్షింపగా (2)
పరలోక నాధుండు నీకీయగా
మరి యేసు కొరకీయ వెనుదీతువా          ||నీ ధనము||

పాడిపంటలు ప్రభువు నీకీయగా
కూడు గుడ్డలు నీకు దయచేయగా (2)
వేడంగ ప్రభు యేసు నామంబును
గడువేల ప్రభుకీయ నో క్రైస్తవా        ||నీ ధనము||

వెలుగు నీడలు గాలి వర్షంబులు
కలిగించె ప్రభు నీకు ఉచితంబుగా (2)
వెలిగించ ధర పైని ప్రభు నామము
కలిమి కొలది ప్రభున కర్పింపవా          ||నీ ధనము||

కలిగించె సకలంబు సమృద్దిగా
తొలగించె పలుభాధ భరితంబులు (2)
బలియాయె నీ పాపముల కేసువే
చెలువంగ ప్రభుకీయ చింతింతువా        ||నీ ధనము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నీ ధనము నీ ఘనము "?

___ written the lyrics of " నీ ధనము నీ ఘనము ".

SINGER OF "నీ ధనము నీ ఘనము " Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నీ ధనము నీ ఘనము "