నీ జీవితం విలువైనది song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నీ జీవితం విలువైనది jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నీ జీవితం విలువైనది-Telugu Christian Song Lyrics

నీ జీవితం విలువైనది
ఏనాడు ఏమరకు
శ్రీ యేసు నామం నీకెంతో క్షేమం
ఈనాడే యోచించుమా
ఓ నేస్తమా తెలియునా
ప్రభు యేసు నిన్ను పిలిచెను
నా నేస్తమా తెలిసికో
ప్రభు యేసు నీకై మరణించెను            ||నీ జీవితం||

బలమైన పెను గాలి వీచి
అలలెంతో పైపైకి లేచి (2)
విలువైన నీ జీవిత నావా
తలకిందులై వాలిపోవ
వలదు భయము నీకేలా
కలదు యేసే నీ తోడు
యేసు మరణించి మరి లేచెను
నిన్ను ప్రేమించి దరి చేర్చును       ||నీ జీవితం||

గాఢాంధకారంపు లోయలో
వల గాలి వడి సవ్వడిలో (2)
నడయాడి నీ జీవిత త్రోవా
సుడివడి నీ అడుగు తడబడిన
వలదు భయము నీకేలా
కలదు యేసే నీ తోడు
యేసు మరణించి మరి లేచెను
నిన్ను ప్రేమించి దరి చేర్చును       ||నీ జీవితం||

కనలేని గమ్యంబు కోరి
ఎనలేని కష్టాల పాలై (2)
మనలేని నీ జీవిత గాథా
కలలన్ని కన్నీటి వ్యథలే
వలదు భయము నీకేలా
కలదు యేసే నీ తోడు
యేసు మరణించి మరి లేచెను
నిన్ను ప్రేమించి దరి చేర్చును       ||నీ జీవితం||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నీ జీవితం విలువైనది"?

___ written the lyrics of " నీ జీవితం విలువైనది".

SINGER OF "నీ జీవితం విలువైనది" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నీ జీవితం విలువైనది"