నీ చరణములే నమ్మితి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నీ చరణములే నమ్మితి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నీ చరణములే నమ్మితి-Telugu Christian Song Lyrics

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి
నీ పాదములే పట్టితి (2)            ||నీ చరణములే||

దిక్కిక నీవే చక్కగ రావే (2)
మిక్కిలి మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు            ||నీ చరణములే||

ఐహిక సుఖము – నరసితి నిత్యము (2)
ఆహాహా ద్రోహిని ద్రోహిని ద్రోహిని            ||నీ చరణములే||

న్యాయము గాని – నా క్రియలన్ని (2)
రోయుచు ద్రోయకు త్రోయకు త్రోయకు            ||నీ చరణములే||

భావము మార్చి – నావెత దీర్చి (2)
దేవర ప్రోవవే ప్రోవవే ప్రోవవే            ||నీ చరణములే||

చంచల బుద్ధి – వంచన యెద్ది (2)
ఉంచక త్రుంచవే త్రుంచవే త్రుంచవే            ||నీ చరణములే||

చుర్రుకొని యున్న – శోధనలున్న (2)
పట్టు విడ గొట్టవే కొట్టవే కొట్టవే            ||నీ చరణములే||

నాచు పిశాచి – నరుకుట గాచి (2)
కాచుకో దాచవే దాచవే దాచవే            ||నీ చరణములే||

యేసుని తోడ – నెవ్వరు సాటి (2)
దోసము బాపును బాపును బాపును            ||నీ చరణములే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నీ చరణములే నమ్మితి"?

___ written the lyrics of " నీ చరణములే నమ్మితి".

SINGER OF "నీ చరణములే నమ్మితి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నీ చరణములే నమ్మితి"