నిరంతరమైన నీ కృపలో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

నిరంతరమైన నీ కృపలో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

నిరంతరమైన నీ కృపలో-Telugu Christian Song Lyrics

నిరంతరమైన నీ కృపలో
నే పొందుచున్న ఆనందమే అది
అవధులు లేని ఆనందమే అది
శాశ్వతమైన ఆనందమే (2)         ||నిరంతరమైన||

అర్హతే లేని నాకు అందలము నిచ్చినావు
అపవాదినెదిరించుటకు అధికారమిచ్చినావు (2)
నా శక్తి కాదు దేవా – నీ ఆత్మ చేతనే
నీ ఘన కార్యములు వర్ణింప శక్యమే (2)         ||నిరంతరమైన||

బలహీనుడైన నన్ను బలవంతుని చేసినావు
బలమైన కార్యములను బహుగా చేయించినావు (2)
నా శక్తి కాదు దేవా – నీ ఆత్మ చేతనే
నీ ఘన కార్యములు వర్ణింప శక్యమే (2)         ||నిరంతరమైన||

మహిమా ప్రభావము నీకే చెల్లింతు మహిమోన్నతుడా
మరణమైన నిన్ను విడువను నా పరుగు ముగిసేదాకా (2)
నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే
చావైతే అది ఎంతో మేలే (2)         ||నిరంతరమైన||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "నిరంతరమైన నీ కృపలో"?

___ written the lyrics of " నిరంతరమైన నీ కృపలో".

SINGER OF "నిరంతరమైన నీ కృపలో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " నిరంతరమైన నీ కృపలో"